Stipendiater 2021

Uppsala konstmuseum visar i utställningen Stipendiater 2021, verk av sex konstnärer som erhållit stipendium från Region Uppsala, Uppsala kommun, Tierps kommun.

sida-selinder.jpg

Region Uppsala och de olika kommunerna i Uppsala län delar årligen ut kulturstipendier. Uppsala konstmuseum har bjudit in stipendiater inom kategorin bildkonst och ställer ut sex av dessa. 

De sex stipendiaterna är:  Alba Folgado (Uppsala kommun), Katarina Eismann (Tierps kommun), Isak Hall (Uppsala kommun), Amanda Selinder (Uppsala kommun), Emilia Sundqvist ( Region Uppsala), Helena Wallberg (Uppsala kommun).

Alba Folgado i samarbete med Nachla Libre

Alba Folgado (1988) är curator baserad i Uppsala. I sina konstnärliga undersökningar fokuserar hon på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror. För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer.

Alba Folgado har en magisterexamen från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm. Några av Alba Folgados senaste projekt är samarbeten med Konsthall C i Stockholm, Meetfactory i Prag, Gasworks i London och CentroCentro i Madrid.

Nachla Libre (1986) är en svensk poet, konstnär och Spoken Word-pionjär.

Nachla Libre har arbetat med Spoken Word som ett sätt för att stärka ungdomar från förorterna vars berättelser ofta annars marginaliseras. Som konstnär utforskar hon ofta ämnen som avkolonisering, social rättvisa, arv, läkande och känslomässiga resor.

Nachla Libre har en kandidatexamen i konst från Konstfack i Stockholm och en kandidatexamen i internationella relationer från Stockholms universitet. Under åren 2009–2019 arbetade hon som konstnärlig ledare för plattformen, scenen och rörelsen Revolution Poesi. Hennes arbete var att säkra den konstnärliga kvaliteten, förnya plattformen och stärka konstformen Spoken Word.

Uppsala kommun:

”Alba Folgado är verksam som forskare och curator men har en bakgrund om konstnär. Det syns i hennes arbete som curator och i de idéer hon vill arbeta med i framtiden, där ett eget skapande är tydligt närvarande. Det är därmed inte alltid lätt att se var gränsen mellan hennes olika praktiker ligger. Hennes arbetssätt främjar en korsbefruktning av experiment med nya uttryck och plattformar och hon ser ut att ständigt leta nya sätt att arbeta med konst som har en forskande och politisk diskurs.”

Katarina Eismann

Katarina Eismann (f. 1958) har intresserat sig för sådant som uppstår i olika former av processer, hur närmanden och utbyten utspelar sig och hur sammanhang och mellanrum skapas. Hennes verk är ofta resultatet av samtal och möten där hon bjuder in andra personer in i sina konstnärliga processer.  

Katarina Eismanns konst handlar ofta om vikten av avstånd och längtan, om hur skillnader har en avgörande betydelse i livet och skapandet.  I videoverket Be longing ser vi möten av rörelser och överlappningar i skikt som föder varandra. Ett inlyssnande av överföringar och delningar – som till exempel hur våra minnen delas och förs vidare - är återkommande i Eismanns konst. I Minnets anteckningar skapar hon med papperet och akvarellen olika lager.  Minnets föränderliga karaktär och form tycks röra sig över de olika papperen i ett flöde. Minnen och drömmar är flyktiga men för Katarina Eismann fysiskt verkliga vilket hon också förmedlar i sin konst.

Katarina Eismann är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i flera utställningar, gjort flera konstnärliga gestaltningar och projekt både i Sverige och internationellt. Eismann har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Uppsala konstmuseum, Luleå Biennalen, Marabouparken och Forum för levande historia. Hon finns representerad bland annat i Statens konstråds samling.

Tierps kommun:

Konstnären Katarina Eismann tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet för projektet ”Drömmen om en biograf”. Projektet tar avstamp i Eismanns familjeberättelse om Erik Josephson som grundade biografen i Tierp. Projektet belyser hur en familjs historia övergår till materiella och immateriella spår, en undersökning om vilka efterverkningar som är synliga i Tierp och vilka drömmar som knyts till de spår som finns kvar. Genom efterforskningar på plats och möten med människor ska Katarina Eismann skapa videoinstallationer som visas inne och utomhus.

Isak Hall

Isak Hall (f. 1978) målar landskap i klassiska tekniker som använts av renässansens och barockens konstnärer.  Med lager på lager-teknik skapar Hall transcendentala bildrum med en känsla av rymd. Färgerna skiftar in och ur varandra med skimrade effekter. Det är abstrakta landskap som kan vara målade i Västerbotten, Uppland eller någon annanstans. Platsen spelar ingen roll här.  Isak Hall söker djupet och tystnader, något bortom vår sinnligt upplevda verklighet. Varje målning är som ett eget universum.

Isak Hall är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han har visats på bland annat Candyland i Stockholm och CF Hill.

Uppsala kommun:

I sin utvecklade teknik knyter Isak Hall an till det klassiska måleriet men med ett intresse för vetenskapen och universum gör han en resa ut i nya landskap. Hans bilder gör färder i inre universum lika mycket som de är på en interstellär resa och ser ut att adressera existentiella frågor med en viss dos av mysticism. Det är världar som man lätt sugs in i och när han nu riktar sin blick mot Uppsalaslättens landskap och historia kommer han med stor säkerhet att ge oss nya dimensioner på det vi trodde oss känna så väl.

Amanda Selinder

Amanda Selinder (f. 1990) jobbar med levande processer som tar sig uttryck i hennes konst på olika sätt. Hon undersöker bland annat slemsvampar, biofilm, endofytiska svampar och färgväxter. Det som återkommer är intresset för deras förmåga att producera eller absorbera pigment.

I Myceliated har Amanda Selinder låtit svampmycelets pigment produceras i petriskålar och som hon sedan använt för att färga siden. Genom att visualisera och använda pigmenten från svampmycelen som lever inuti trädens löv visar Amanda Selinder på den mångfald som vi annars inte ser eller tänker på men som finns runt omkring oss hela tiden. Svampar finns överallt runt omkring oss – på kroppen, under jorden och inuti löv.

Amanda Selinder är utbildad vid Sigtuna folkhögskola (2011–2012), Nyckelviksskolan (2012–2013), School of Visual Arts, utbytes år konst, New York (2014–2015), Academi of Craft and Design, Göteborg (2013–2016)

Uppsala kommun:

Amanda Selinder uttrycker ett stort intresse för biologiska processer i naturen. Det finns påtagligt närvarande i hennes arbeten som inte minst undersöker den mänskliga kroppens processer som en del av naturens skeenden. Hennes konst är gränsöverskridande och i linje med starka strömningar inom den samtida konsten samtidigt som hon tydligt knyter an till en lång tradition inom textilt hantverk och visar på ett genuint intresse för materialens egenskaper.

Emilia Sundqvist

Emilia Sundqvist (f1993) arbetar med textil skulptur.  Hon är intresserad av olika tillstånd av svaghet, förfall, vardagens ritualer och cuteness. Emilia Sundqvist undersöker hur känslor kolliderar. Att säga att något är -cute! är att lämna det i någon slags tvetydighet och limbo, det

är svårt att förstå om påståendet är menat som positivt eller negativt. Detta är ett återkommande tema i Emilia Sundqvists arbete.

I det nya verket Barbro och Bambi utforskar och analyserar hon sitt begär efter vackra objekt och sorgliga historier. 

Emilia Sundqvist är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Akademie der bildenden Kunst i Wien.

Region Uppsala:

Emilia Sundqvist, uppvuxen i Uppsala, arbetar med ett slags skulpturala förvandlingskonster. Här möts päls och siden, djur och människa, barndom och mytologi, i en helhet som bildar ett eget universum. I sina verk bemästrar hon skickligt textilens specifika förmåga att väcka associationer. Här ryms såväl kroppars politik som hemmens konventioner. Men figurerna är svårfångade och glider skickligt undan säkra kategoriseringar. Flera verk rör sig lekfullt mellan det söta och nostalgiska och någonting som skaver och skrämmer.

Helena Wallberg

Helena Wallberg (f. 1985) arbetar främst med skulpturer och installation men också med text och fotografi. Hon skapar rum med rymd där tanke och uppmärksamhet får möjlighet att röra sig fritt i alla möjliga tänkbara riktningar som inåt utåt, ditåt osv.

Verket Padmasana är en serie objekt som skapats i en kombination av yoga och konstnärlig praktik. I ett meditativt tillstånd har Helena Wallberg fått bilder från sitt inre. I den stilla strömmen av bilder har hon intuitivt valt olika former, färger och objekt som sedan omvandlas till fysisk form. Hon censurerar inget, de former vi ser kommer från Helena Wallbergs undermedvetna.

Padmasana är sanskrit och betyder Lotusställning. 

Helena Wallberg är utbildad vid Kungliga konsthögskolan (2007–2012).

Uppsala kommun:

Helena Wallbergs konstnärskap rör sig mellan litteraturen och bildkonsten på ett medvetet men ändå prövande sätt. Hennes bilder har fungerat som strama, men poetiskt laddade, speglingar av texter, som helt saknar illustrativa funktioner. De är i stället förlängningar och utvidgningar av texten. Att Helena Wallberg nu vänder riktning och arbetar med texten som en spegling av sina bilder visar på en intressant utveckling, att hon hela tiden letar nya uttryck på platser som samtidskonsten just nu sällan besöker.

Uppdaterad: